«

»

อาจารย์ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นวิทยากรในงานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA2019)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานมหกรรมทางการ ศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) มีหนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์ในการสอนกิจกรรม  FPS จำนวน 16 ท่าน  เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อยในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) ในหัวข้อ “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving; FPS)”  ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง SAPPHIRE 111 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายนามอาจารย์ ที่เป็นวิทยากร ดังนี้

 1. ผศ.สุรเดช        ศรีทา
 2. อ.คมกริช      แม่นยำ
 3. อ. ณัฐณิชา     รื่นบุญ
 4. ผศ.อรวรรณ   คูหเพ็ญแสง
 5. อ.วีณา         ยาไทย
 6. อ.กฤษณา     โภคพันธ์
 7. อ.บุษกร      วงศ์ปาน
 8. อ.ดร.สุนทรีย์ ปาลวัฒน์ชัย
 9.  อ. ภาธร     พงศ์ไพจิตร
 10. อ. จักรพงษ์  ผิวนวล
 11. อ. สุชาดา    ศรีศกุน
 12. อ. ธนาธิป   เพริศพรายวงศ์
 13. อ. มนตรี     แจ้งมงคล
 14. อ. ธีรภพ     ชาดวง
 15. อ. พัชรภรณ์ สังข์ทอง
 16. อ. อิษยา     นาคนาวา