«

»

นำเสนองานวิจัย

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นำเสนองานวิจัยเรื่อง “ผลการจัดกิจกรรมเติมเต็มศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ (National Symposium on Special Education Research) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ดูภาพเพิ่มเติม