«

»

กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2556

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “OPEN HOUSE โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สวนมิตรสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียนในลักษณะ Open House เพื่อเผยพร่ผลงาน นำเสนอผลงานและเพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้สอนในแต่ละรายวิชา

กำหนดการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

วันเสาร์ที่  1  มีนาคม  2557  เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สวนมิตรสัมพันธ์

 

การแสดงบนเวที  (ช่วงเวลา  9.30 – 11.30 น.)

09.15 – 9.30   น.       พิธีเปิด

09.30 – 10.00   น.      ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

10.00 – 10.30 น.        คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

10.30 – 11.00  น.       วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

11.00 – 11.30  น.       คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ  ลำดับการแสดงแต่ละกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  (ช่วงเวลา  9.00 – 12.00 น.) บริเวณโดยรอบสวนมิตรสัมพันธ์

ระดับประถมศึกษา

- กิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

- กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

- กิจกรรมภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

- กิจกรรมภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

- กิจกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

- กิจกรรมการคิดแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving)

- กิจกรรมภาษาอังกฤษ

- โครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประมวลภาพกิจกรรม