«

»

กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2557

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “OPEN HOUSE โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สวนมิตรสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน นำเสนอผลงานในลักษณะ Open House และเพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกับผู้สอนในแต่ละรายวิชา

กำหนดการจัดกิจกรรม OPEN HOUSE โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

วันเสาร์ที่  28  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สวนมิตรสัมพันธ์

 

1. การแสดงบนเวที  (ช่วงเวลา  9.30 – 11.30 น.)

09.15 – 9.30   น.       พิธีเปิด

09.30 – 10.00   น.      วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

10.00 – 10.30 น.        ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

10.30 – 11.00  น.       วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

11.00 – 11.30  น.       คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

หมายเหตุ  ลำดับการแสดงแต่ละกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 

2. นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  (ช่วงเวลา  9.00 – 12.00 น.)

ระดับประถมศึกษา

- กิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

- กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

- กิจกรรมภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

- กิจกรรมคณิตศาสตร์และกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

- กิจกรรมภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

 

3. จัดเสวนา โดยอาจารย์ผู้สอนกิจกรรมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

หัวข้อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving)

                  เวลา  9.00 – 14.30 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย อาคาร 6 ชั้น 1