«

»

อาจารย์ในโครงการเป็นวิทยากรอบรมในงาน Educa 2020

อาจารย์ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรอบรม ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2020 “สร้างครู สร้างอนาคต” “Growing our Teachers, Inspiring our Future” เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 โดยเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้

  1. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 อบรมออนไลน์ หัวข้อ “เติมเต็มศักยภาพนักเรียน ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving; FPS)” โดย อ.ดร.คมกริช แม่นยำ และ อ.บุษกร วงษ์ปาน
  2. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การแก้ปัญหาชุมชน ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต” โดย ผศ.ณัฐณิชา รื่นบุญ และ อ.กฤษณา โภคพันธ์