«

»

กิจกรรมครั้งที่ 3/2553

กิจกรรมครั้งที่ 3 ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องกิจกรรม 2 ชั้น 8 อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นกิจกรรม “คิดนอกกรอบ” โดย รศ.กิตติ พัฒนตระกูลสุข เป็นวิทยากร

ดูภาพเพิ่มเติม