การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการ

รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ใหญ่และที่ปรึกษาโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ วัน 9 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00 น.

ชมภาพเพิ่มเติม