การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Summer Enrichment Program for Gifted and Talented ณ University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา


รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ใหญ่และที่ปรึกษาโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ พิเศษ เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการฯ ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Summer Enrichment Program for Gifted and Talented ณ University of Northern Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2553 ในการเดินทางครั้งนี้ มีคณะอาจารย์เดินทางเข้าร่วม 4 ท่าน คือ ผศ.รังสรรค์ โสวัณณะ ผศ.เปรมฤดี เนื้อทอง ผศ.สมศักดิ์ เตชะโกสิต และ ผศ.มณฑา นิระทัย ร่วมเดินทางด้วย ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1-101