ประวัติวิทยากร

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประวัติและผลงาน
อ่านประวัติและผลงาน ของ
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ คลิก
 
 
รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประวัติและผลงาน
อ่านประวัติและผลงาน ของ
รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ คลิก
 
 
รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ ประวัติและผลงาน
อ่านประวัติและผลงาน ของ
รศ.ดร.ปรียา บุญญสิริ คลิก
 
 
ผศ.เนรมิตร จันทร์เจียวใช้ ประวัติและผลงาน
การศึกษา
ศึกษาศาสตร์บัณทิต สาขาการสอนประถมศึกษา (ศษ.บ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครุศาสตร์มหาบัณทิต ประถมศึกษา (คม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการทำงาน
ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศษสตร์ประถมศึกษา
ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่1 และประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้แทนศูนย์วัดและประเมินผลระดับประถมศึกษา
หัวหน้าหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ประธานโครงการเติมต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ความเชี่ยวชาญ
การสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
- การวิจัยข้อบกพร่องและการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
- การสำรวจสมรรถวิสัยครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
- วิทยานิพนธ์ ปัญหาในการเรียนเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

อาจารย์เกณิกา กรกัญญพัชร ประวัติและผลงาน

การศึกษา ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์) ปีทีจบ 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คม. (วิจัยการศึกษา) ปีที่จบ 2552 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการทำงาน
2548 - ปัจจุบัน อาจารย์สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2552 - ปัจจุบัน อาจารย์พี่เลี้ยงนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

ผลงานทางวิชาการ
- เป็นหนึ่งในคณะทำงานโครงการ : เสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดในโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ O-NET ปี 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทความ/งานวิจัย
- กิตติ พัฒนตระกูลสุขและคณะ. 2548. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. ในฐานะผู้ร่วมวิจัย
- กิตติ พัฒนตระกูลสุขและคณะ. 2550. การติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. ในฐานะผู้ร่วมวิจัย
- กิตติ พัฒนตระกูลสุขและคณะ. 2551. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา. ในฐานะผู้ร่วมวิจัย
- พรรณทิภา คำพรหม. (2553). การบ้าน...ยาขมหม้อใหญ่ในวิชาคณิตศาสตร์...จริงหรือ?. ประสบการณ์ครูคณิตสาธิตเกษตร : รวมบทความเกี่ยวกับประสบการณ์จริงในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา.
- พรรณทิภา คำพรหม. (2553). ย่างก้าว...ของความเป็นครู. ครูคณิต สาธิตเกษตร : รวมบทความเกี่ยวกับประสบการณ์จริงในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา.

ผศ.มณฑา นิระทัย ประวัติและผลงาน
การศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ – การสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2535
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2522
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ประวัติการทำงาน
- พ.ศ. 2524 – 2556 อาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
- พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา / ผู้ประสานงานวิชาวิทยาศาสตร์
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน รองประธานวิชาการระดับประถมศึกษา
- พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน สอนนิสิตปี 3 วิชาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหนังสือเรียน หนังสือกิจกรรมของสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
อาจารย์สุรเดช ศรีทา ประวัติและผลงาน
การศึกษา
ศษ.บ. (ชีววิทยา) สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา) สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ประวัติการทำงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
สอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับอุดมศึกษา วิชาการสร้างและใช้สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)
อาจารย์พจมาลย์ ขันแก้ว ประวัติและผลงาน
การศึกษา
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการทำงาน
เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2533 และปัจจุบันเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

ความเชี่ยวชาญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.สุนทรา อมราพิทักษ์ ประวัติและผลงาน
การศึกษา
คบ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เอกภาษาฝรั่งเศส โทภาษาอังกฤษ)
M.Ed (เกียรตินิยม) Punjab University, India (ทุนรัฐบาลอินเดีย)
M.S. สาขา Speech Pathology จาก University of Vermont, USA (ทุน Fulbright)
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประวัติการทำงาน
2525 – ปัจจุบัน ครูสอนภาษาอังกฤษ
2525 – ปัจจุบัน นักอรรถบำบัด (part-time)