อาจารย์โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมเสวนากับคุรุสภา

อาจารย์โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมเสวนากับคุรุสภา

แนวทางการเสวนา เรื่อง : “เป็นครูด้วยหัวใจ…ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” งานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย ๒๐๑๘(Worlddidac Asia 2018) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 : เวลา 09.00–11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 Read the rest of this entry »

คณาจารย์นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

คณาจารย์ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  “วิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในศตวรรษที่ ๒๑ : เรียนให้เป็นสุข สนุกกับการเรียน” ณ ห้องประชุมสภา-คณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ Read the rest of this entry »

เข้าร่วมการแข่งขัน GIPS และ CmPS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าร่วมแข่งขัน Global Issues Problem Solving (GIPS) และ Community Problem Solving (CmPS) ณ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ Read the rest of this entry »

เข้าร่วมแข่งขัน future problem solving ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 8 คน ได้เข้าร่วมแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (future problem solving) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 11 – 14  มิถุนายน 2558  ซึ่งมีอาจารย์ในโครงการฯ จำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ภู  ศิริเพชร และ อาจารย์กฤษณา  โภคพันธ์  นำนักเรียนไปแข่งขันดังกล่าว Read the rest of this entry »

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ Nanyang Primary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ปีการศึกษา 2558

อาจารย์และนักเรียน รวมทั้งผู้ปกครองไปศึกษาดูงานกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตที่ Nanyang Primary School  ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2558 Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts