การมอบโลรางวัลการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS)

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นักเรียนในโครงการเติมเต็มศักยภาพ มอบโล่รางวัลจากการแข่งขัน Community Problem Solving (CmPS) ให้กับทางโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1-101 อาคาร 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา Read the rest of this entry »

อาจารย์ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นวิทยากรในงานมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA2019)

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานมหกรรมทางการ ศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) มีหนังสือเชิญอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์ในการสอนกิจกรรม  FPS จำนวน 16 ท่าน  เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อยในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) ในหัวข้อ “เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving; FPS)”  ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้อง SAPPHIRE 111 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี Read the rest of this entry »

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School ในกิจกรรม Future Problem Solving

การไปทัศนศึกษาและการแลกเปลี่ยนรู้ของนักเรียนสาธิตเกษตรกับนักเรียน Nanyang Primary School ในกิจกรรม Future Problem Solving เมื่อวันที่ 28 – 30 มีนาคม พ.ศ 2562 ระยะเวลา  3 วัน ณ ประเทศสิงคโปร์ Read the rest of this entry »

การอบรมหัวข้อเรื่อง “The workshop for Global Issue Problem Solving & Community Problem Solving Evaluators” สำหรับอาจารย์ผู้สอน Future Problem Solving

การอบรมหัวข้อเรื่อง “The workshop for Global Issue Problem Solving & Community Problem Solving Evaluators” สำหรับอาจารย์ผู้สอน Future Problem Solving เมื่อวันเสาร์ที่ 19 และ     วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ 2562 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 1 อาคาร 6 Read the rest of this entry »

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียน ชั้น ม.2 – ม.3

การแข่งขัน Future Problem Solving ระดับนานาชาติ สำหรับนักเรียน กิจกรรม Future Problem Solving ชั้น ม.2 – ม.3 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts