ค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6

ค่ายเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6
หัวข้อ คณิตศาสตร์ …คิดสร้างสรรค์
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิกที่นี่ค่ะ

เสวนาการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดเสวนาหัวข้อเรื่อง : การจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving) ในงาน “OPEN HOUSE โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 9.00 – 14.30 น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา Read the rest of this entry »

กิจกรรม Open House ปีการศึกษา 2557

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “OPEN HOUSE โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ” เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สวนมิตรสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียน นำเสนอผลงานในลักษณะ Open House และเพื่อให้ผู้ปกครองของนักเรียนในโครงการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมกับผู้สอนในแต่ละรายวิชา Read the rest of this entry »

รายละเอียดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต FPS

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ด้วยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา    ในโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ กิจกรรมวิทยาศาสตร์และกิจกรรมคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้ร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริมนโยบายการศึกษา จัดการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving)      ร่วมกับประเทศมาเลเซียผ่านระบบออนไลน์  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 17 คน ซึ่งมีการจัดการแข่งขันเป็นทีม ๆ ละ    3 – 4 คน จำนวน 5 ทีม ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารอุบล  เรียงสุวรรณ  โดยมีกำหนดการดังนี้ Read the rest of this entry »

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2557

การประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2557 ในวันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 การประชุมดังกล่าว ผศ.อัจฉราพรรณ คอวนิช ประธานโครงการ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กล่าวถึงการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จากนั้นเป็นการแนะนำคณะกรรมการ อาจารย์ผู้สอนในโครงการ การตอบข้อซักถามของผู้ปกครองและการเลือกรายวิชาสำหรับนักเรียนที่จะเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา Read the rest of this entry »

Older posts «

» Newer posts